Get Adobe Flash player

Lot  Niepodległości
Brest-2019

Regulamin 

Lotu Narodowego  Brest 2019

12.07.19 1400km-2000km


 

Organizator lotów

 

Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie i będzie przestrzegał poniższego  regulaminu .

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.    Minimum 300 gołębi musi być zgłoszonych by odbył się lot .

a. Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizator

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 100 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

10.Przylot  gołębi  hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 wskazany numer telefonu. Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (gołębie nie zgłoszone nie będą liczone do rywalizacji.)

11.Hodowca po skonstantowaniu gołębia, musi zgłosić ten fakt do organizatora lotu nie pożniej niż 30 min.

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed  lotem.

     13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych  

      gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 organizatora.

 15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)

 16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.795610882    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 7 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 18.Hodowca ma obowiązek zgłosić do Zarządu Klubu ilość gołębi, które chce

włożyć na  lot, w terminie do 20 maja 2019 oraz dokonać wpłaty za zgłoszone gołębie.

 19.Gołębie niezgłoszone i nieopłacone w podanym terminie nie zostaną

przyjęte na  lot.

 20.Jeżeli hodowca opłaci za zgłoszone gołębie na lot , a nie dostarczy gołębi na punkt wkładań w wyznaczonym terminie to pieniądze przechodzą na własność organizatora lotu, na cel obsługi lotu.

 21.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

  22.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 23.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminu organizacyjnego oraz podanie się decyzjom Zarządu Klubu.

Rozdział II – Rywalizacje

 1.    Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

 2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%  i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

 3.Indywidualnie z danego lotu

 a)Hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi i nie musi zgłaszać drużyny

Nagrodzonych zostanie 10 gołębi z całości  .

b) Nagrodzonych zostanie 3% gołębi w danej strefie . Warunkiem utworzenie strefy  będzie 100 gołębi.

   Odległość między strefami-200km.

 4. Drużyna typowane z danego lotu

W locie obowiązuje drużyna    3/5

 Nagrodzone będą  3 pierwsze drużyny  w każdej strefie,

w którym będą typowane minimum 10 drużyn.

Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami. W punktacji drużynowej będą liczone 3gołębie z 5 (punkty stałe ze średniej odległości lotu, punkty wg wzoru GMP.

6. Typowanie :

 

-hodowcy konstantujący do tradycyjnych zegarów gołębie typuje na liście zegarowej literą ”T” w przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami zaznacza pierwsza serię (5 gołębi) symbolem „T1”, a następne serie T2, T3 ,T4 itd. Hodowcy konstantujący do systemów ESK typują gołębie w zegarach. W przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami każdą drużynę zaznacza innym symbolem (A, B, C, itp..).

7.Drużyny z całości:

 Nagrodzone będą  3 pierwsze drużyny  

W locie obowiązują 3 pierwsze gołębie z caości.

 Rozdział III – Nagrody

   1. Indywidualne

         a.    Nagradzanych zostanie 3%  gołębi  w każdej strefie- pucharami,

               oraz zwycięzca w każdej strefie otrzyma nagrodę rzeczową.
             Nagroda rzeczowa będzie uzależniona  od ilości startujących gołębi w danej strefie.

         b.     3 pierwsze gołębie z całości zostaną nagrodzone pucharami ,oraz od 4-10 medalami

                         

                   

  2. Drużyny typowane w locie

Pierwsze 3 drużyny typowane z  lotu zostaną nagrodzone pucharami

oraz w zależności od ilości drużyn typowanych  nagrodami rzeczowymi z podziałem 1drużyna-50% ,2-30% 3-20%.


3.Drużyny z całości w locie
Pierwsze 3 drużyny  z  lotu zostaną nagrodzone pucharami

 

4.Ze zwycięzcą  lotu  zostanie przeprowadzony wywiad i umieszczony jego gołąb na stronie www.wgzachod.pl

oraz na największym portalu gołębiarskim PIPA.be

 

 

5. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział III – OPŁATY

1.    Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłata. Wysokość opłaty 50zł od gołębi .

po podsumowaniu ilości zgłoszonych gołębi .

2.    Od każdej drużyny typowanej biorącej udział w locie pobierana będzie opłatę w wysokości 100 zł , z tego70% zostanie przekazane na nagrody 30% na organizacje lotów.

              

Zarząd Klubu

 

 


DODATKOWE NAGRODYTWÓJ WYNIK BĘDZIE TUTAJ

Kliknij na obrazek